XL Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego uchwala Strategię Związku Harcerstwa Polskiego na lata 2018-2025, której celem jest realizacja Misji ZHP zawartej w Statucie ZHP. Strategia składa się z:

Wizji ZHP 2025, która opisuje pożądany stan organizacji po zakończeniu realizacji strategii;

3 obszarów strategicznych:

 • Skuteczni wychowawczo,
 • Sprawni w działaniu,
 • Odpowiedzialni społeczne,

zawierających cele, które opisują to, na czym ZHP musi się skupić w drodze do realizacji Wizji ZHP 2025.

 1. Strategia ZHP 2025 jest strategią całej organizacji. Oznacza to, że dla osiągnięcia Wizji ZHP 2025 niezbędne jest wdrażanie strategii przez komendy i zespoły instruktorskie na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej ZHP (ogólnopolskim, chorągwianym, hufcowym) oraz przez wszystkich instruktorów.
 2. Strategia to myślenie i działanie w perspektywie. Wizja ZHP 2025 pozwala zobaczyć przyszłość, w której chcielibyśmy się znaleźć, zaś odpowiednio dobrane cele strategiczne pokazują drogę, którą musi przebyć nasza organizacja. Strategia uwzględnia perspektywę długookresową, ale realizacja poszczególnych celów może być dzielona na etapy.
 3. Strategia ZHP 2025 to wybór tego, co najważniejsze dla spójności i rozwoju całego Związku Harcerstwa Polskiego. Jest swego rodzaju umową instruktorską, w której zgadzamy się na realizację wspólnych celów, ważnych dla wszystkich instruktorów razem oraz dla każdego z osobna. Wdrażając strategię, cała organizacja robi wyraźny krok w pożądanym
  i przemyślanym wcześniej kierunku.
 4. W harcerstwie, u którego podstaw leży dobrowolność i motywacja wewnętrzna, efektywność realizacji strategii uzależniona jest przede wszystkim od stopnia identyfikacji z nią każdego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego.
 5. Przyjmując Strategię ZHP na lata 2018-2025 chcemy, aby stała się ona dokumentem:
 • Inspirującym pracę wszystkich harcerskich komend, zespołów oraz poszczególnych instruktorów. Cele zapisane w strategii oraz ich uszczegółowienie w postaci Planów taktycznych przyjmowanych w kolejnych okresach.
 • Spajającym pracę wszystkich szczebli struktury organizacyjnej. Zadaniem chorągwi będzie wspieranie realizacji strategii w hufcach, zaś zadaniem Głównej Kwatery ZHP wspieranie realizacji strategii w chorągwiach.
 • Kierunkującym pracę wszystkich harcerskich komend, zespołów oraz poszczególnych instruktorów. Strategia wskazuje to, co jest ważne i powinno być realizowane
  w pierwszej kolejności.