Komisja rewizyjna hufca ZHP jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

– czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
– sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
– ocenia realizację programu rozwoju hufca,
– przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

Przewodnicząca
phm. Jolanta Kozubal

Wiceprzewodniczący
phm. Artur Torbiński

Sekretarz
phm. Ireneusz Piotrowski